დადგენილება N09 ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N07 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ N20.42.04.810 და ს.კ. N20.42.04.812) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 31 იანვრის N03 დადგენილებით დამტკიცებულ N2 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N06 ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N207-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ.20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისთვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში,მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.04.810 და ს.კ N20.42.04.8120) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N02 ქალაქ ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირი N285-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 20.42.01.153)მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N35 ,,ქალაქ ქობულეთის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის-გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N34 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ

Skip to content