მერიის სტრუქტურა

 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
  ლევან ზოიძე
  • მერის პირველი მოადგილე
   დავით ვერულიძე
  • მერის მოადგილე
   მინდია რომანაძე
  • ადმინისტრაციული სამსახური
  • შიდა აუდიტის სამსახური

 

 • მერის პირველი მოადგილე
  დავით ვერულიძე
  • საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
   • ბიუჯეტის აღრიცხვის, დაგეგმარებისა და ფორმირების განყოფილება
   • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ხაზინასთან ურთიერთობის განყოფილება
  • ზედამხედველობის სამსახური
   • სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება
  • ინფრასტრუქტურის სამსახური
   • ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება
   • ინფრასტრუქტურისა და ინსპექტირების განყოფილება
  • ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური
   • ქონების მართვის და მონიტორინგის განყოფილება
   • სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება
   • სოფლის მეურნეობის და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

 

 • მერის მოადგილე
  მინდია რომანაძე
  • სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახური
  • არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
  • ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
   • სოციალური, ბავშთა დაცვისა და მხარდამჭერის განყოფილება
  • განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური
   • ტურიზმისა და საერთაშორისო განვითარების განყოფილება

 

 • ადმინისტრაციული სამსახური
  სამსახურის უფროსი: გელა გოგიტიძე
  • იურიდიული განყოფილება
  • ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
  • მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება
  • საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება
  • საქმისწარმოების განყოფილება

 

 • შიდა აუდიტის სამსახური
  სამსახურის უფროსი: მალხაზ რომანაძე
  • მიმდინარე ზედამხედველობის, მიმდინარე პროცესებისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის განყოფილება
Skip to content