ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წლიური ანგარიში

პრეზიდენტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წლიური ანგარიში

 

2021 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 10 დეკემბრამდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსულია საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე მოთხოვნა.

 

 

 

N საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა და გაცემა რაოდენობა
1 საჯარო დაწესებულებაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის შესახებ 28
2 მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის, გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურის ვინაობის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ საკუთარი სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 0
3 საჯარო მონაცემთა ბაზებისა და საჯარო დაწესებულებათა მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის გადაცემის შესახებ 0
4 საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ამ კოდექსის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინური სახდელების დადების შესახებ 0
5 იმ საკანონმდებლო აქტების შესახებ, რომლებსაც საჯარო დაწესებულება ეყრდნობოდა საჯარო ინფორმაციის უარის თქმისას ან კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვისას 0
6 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების თაობაზე 0
7 საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებასა და გაცემასთან, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ან კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯების, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხების შესახებ 0
Skip to content