ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით საშეშე მერქნის განკარგვის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფის ხელმძღვანელი: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე – მერიის ეკონომიკის,…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: თამუნა ბერაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით სამასალე ხე-ტყის გაცემის შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის საჯარო აუქციონის ორგანიზების მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე – ეკონომიკის, ქონების მართვის,…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია კომისიის თავმჯდომარე: ასლან ქათამაძე – მერიის არქიტექტურისა…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომიისის აპარატის წევრები: ციცინო ბერიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული/ჩამოსაწერი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟთან დაკავშირებით დემონტაჟის/ლიკვიდაციის პირობების დამდგენი და დემონტაჟის თაობაზე შემოსული განცხადებების შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

Skip to content