შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პირობების შექმნის საკითხებს.

საბჭოს შემადგენლობას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი. იგი შედგება 13 წევრისაგან.

 შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულება

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო შეიქმნა მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 25 აპრილის N368 ბრძანების საფუძველზე.

Skip to content