ბრძანება ბ115.115240431 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის, კომისიის დებულებისა და კანდიდატთა შეფასების ფორმების დამტკიცების შესახებ

კონკურსანტის-შეფასების-შესახებ-გასწორებული_1-2

განკარგულება N87 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიში – შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე

განკარგულება N86 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N85 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N84 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N83 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N82 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების შტანის თაობაზე

განკარგულება N81 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N80 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

Skip to content