ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა 

საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა   გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე თეა მოწყობილი უძღვებოდა. კომისიამ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანდაცვის  და სოციალური  დაცვის  ქვეპროგრამები განიხილა.

გაიზარდა ჯანმთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დაფინანსების ბიუჯეტი.

 1. „იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 2. „თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის დახმარების“ – ქვეპროგრამა.
 3. „სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 4. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი”-ს ქვეპროგრამა.
 5. ,,მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამა.
 6. „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 7. „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ – ქვეპროგრამა.
 8. „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების“ქვეპროგრამა.
 9. „მუნიციპალური უფასო სასადილოს“  ქვეპროგრამა.
 10. „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამა.
 11. „მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 12. „მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 13. „გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 14. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე დახმარების“  ქვეპროგრამა.
 15. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე  ბავშვები), რომლებიც  რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100001 -მდე სარეიტინგო ქულით, ერთჯერადად  მატერიალური დახმარების“  ქვეპროგრამა.
 16. „დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების“- ქვეპროგრამა.
 17. „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამა.

 

 

 

Skip to content