ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა

დღეს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა, რომელზეც დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს.სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მჭედლიშვილი.

პირველ საკითხად, ცნობად მიღების თაობაზე ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტალის შესრულების შესახებ” ანგარიში დაამტკიცეს.

საკრებულოს წევრებმა აგრეთვე  დაამტკიცეს: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე .(ამოღება -სოფელ ალამბარში მდებარე 120.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -სოფელ ალამბარში მდებარე 120.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი  ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე.

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -სოფელ გვარაში  მდებარე 153.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.38.01.106).

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ  მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061)  საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ  მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი  N2-ის (ს/კ N20.42.06.405), დ.აღმაშენებლის  გამზირი  N116-ის (ს/კ N20.42.06.470), რუსთაველის ქუჩა N116-ის (ს/კ N20.42.05.182), რუსთაველის ქუჩა  N117-ის (ს/კ N20.42.06.392), მ. აბაშიძის ქუჩა N4-ის (ს/კ 20.42.08.242) მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე  თითო კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (სულ ჯამში 5,0) სწრაფი  გადახდის  ტერმინალების  განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯია“).

სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  შპს „მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

  

 

Skip to content