30 სექტემბერს, 12 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

30 სექტემბერს, 12 საათზე,   გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 29 ივლისის   №114-11422210122  მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის N114-11422206150 მომართვა–ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება -სოფელ ალამბარში მდებარე 120.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის N114-11422206150 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -სოფელ ალამბარში მდებარე 120.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

4.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 01 სექტემბრის    N114-1142224467 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 ნოემბრის N54  განკარგულების ,,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი  ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე.

5.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 01 სექტემბრის   N114-1142224467 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -სოფელ გვარაში  მდებარე 153.0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.38.01.106).

6.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 სექტემბრის N114-11422251117 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ  მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

7.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 სექტემბრის N114-11422251117 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061)  საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

8.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 სექტემბრის   N114-11422251117 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N15 მიმდებარედ  მდებარე 234.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.061).

9.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 სექტემბრის N114-1142225112 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი  N2-ის (ს/კ N20.42.06.405), დ.აღმაშენებლის  გამზირი  N116-ის (ს/კ N20.42.06.470), რუსთაველის ქუჩა N116-ის (ს/კ N20.42.05.182), რუსთაველის ქუჩა  N117-ის (ს/კ N20.42.06.392), მ. აბაშიძის ქუჩა N4-ის (ს/კ 20.42.08.242) მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე  თითო კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (სულ ჯამში 5,0) სწრაფი  გადახდის  ტერმინალების  განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯია“).

10.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 სექტემბრის N114-114222518 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  შპს „მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

 

Skip to content