დღეს 15 დეკემბერს 12 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 15 დეკემბერს 12 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და  თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

  1.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 ნოემბრის №01-14/13771  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მდებარე 2837 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 548,9 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.39.01.060) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის №01-14/13818  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ში   მდებარე 6906 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.06.956) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 დეკემბრის №01-14-11421341187  მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N27 განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ცვლილებისა  და დამატების შეტანის  შესახებ;

 (მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

Skip to content