17 დეკემბერს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
2021 წლის 17 დეკემბერს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება“ -ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის N114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის N114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული- ,,მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება“-ს 2021 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული „გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება“-ს 2021 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„მუნიციპალური უფასო სასადილო“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
11.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 დეკემბრის №01-14/7031 მომართვა -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
12.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
13.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული,,მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შქმნის“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების |შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
See Insights
პოსტის რეკლამირება
71
8 კომენტარი
14 გაზიარება
მომწონს

კომენტარის დატოვება
გაზიარება
Skip to content