ჩატარდა საკრებულოს ბიუროს სხდომა

      2021 წლის 21 სექტემბერს ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა, დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით                      ️დ ღ ი  ს წ ე ს რ ი გ ი:
      1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 03 აგვისტოს №01-14/8681 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
      2.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა პრობლემის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის მიზნით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ“;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
      3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 აგვისტოს N01-14/9536 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის სისტემური აუდიტის შიდა აუდიტორული ანგარიშის ცნომად მიღების შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
      4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 აგვისტოს N01-14/9484 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ადმინისტრაციულ შენობაში პირველ სართულზე არსებული 54,0 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ N20.36.02.013) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ბესიკ ჩიქოვანი“);
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
       5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 აგვისტოს N01-14/9358 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N114-ის მიმდებარედ 60,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.06.174) წლიური სარგებლობის ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
      6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 სექტემბრის N01-14/10668 მომართვა- საქართველოს ,,სამოქალაქო კოდექსი“-ს 398-ე მუხლის შესაბამისად, საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 163 მე-4 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
See Insights
პოსტის რეკლამირება
1
Skip to content