დღეს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

2021 წლის  28 სექტემბერს 12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021  წლის  03 აგვისტოს   №01-14/8681  მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე;

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის   საფინანსო

სამსახურის უფროსი ფატი ჯინჭარაძე)

2.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში  რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის  სხვადასხვა  პრობლემის მქონე  მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის  დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და  საკითხზე  პოლიტიკის  დოკუმენტის შექმნის მიზნით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ  გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის  შესახებ“;

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 24 აგვისტოს  N01-14/9536 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და  გენდერული თანასწორობის  სამსახურის  სისტემური აუდიტის  შიდა აუდიტორული ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  მერიის შიდა აუდიტის

სამსახურის უფროსი მალხაზ რომანაძე)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 20 აგვისტოს N01-14/9484 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ადმინისტრაციულ შენობაში პირველ სართულზე არსებული 54,0 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ N20.36.02.013) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ბესიკ ჩიქოვანი“);

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 აგვისტოს N01-14/9358 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი  N114-ის  მიმდებარედ 60,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.06.174)  წლიური სარგებლობის  ქირის საფასურის  განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 16 სექტემბრის  N01-14/10668 მომართვა- საქართველოს ,,სამოქალაქო კოდექსი“-ს 398-ე მუხლის შესაბამისად, საშუალო და მცირე ბიზნესის  ხელშეწყობის მიზნით ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 163 მე-4 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 

 

Skip to content