ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2021 წლის, 24 ივნისს,12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
სხდომას უძღვებოდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თხილაიშვილი.
1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 ივნისის N01-14/6953 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი:ვაჟა შავიშვილი)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 აპრილის №01-14/4714 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის პირველი კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების) 2021 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6869 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით სეზონურად მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N836-ის მიმდებარედ არსებული პლაჟის ნაწილის, კერძოდ, 4964.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს,,პირველი საინვესტიციო კომპანია საქართველო“);
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21მაისის №01-14/5549 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ პეტიციის წესით ინიცირებული საკითხის განხილვის შესახებ;
ა)ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაგვას კულტურის სახლის რესტავრაციის შესახებ;
(მომხსენებელი: ვახტანგ კაკალაძე)
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
+4
Like

Comment
Share
Skip to content