2021 წლის  25 ივნისს 12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა 

2021 წლის  25 ივნისს 12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 ივნისის N01-14/6953 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი  მირიან ქათამაძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 აპრილის  №01-14/4714  მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პირველი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ლევან ზოიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის  შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების) 2021 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6869 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით სეზონურად მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში,  დავით აღმაშენებლის  გამზირი  N836-ის  მიმდებარედ არსებული  პლაჟის  ნაწილის, კერძოდ, 4964.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს,,პირველი საინვესტიციო  კომპანია  საქართველო“);

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 

 

 

Skip to content