2021  წლის  24 ივნისს 12-00 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

2021  წლის  24 ივნისს 12-00 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 ივნისის N01-14/6953 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:ვაჟა შავიშვილი)2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 აპრილის  №01-14/4714  მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის პირველი   კვარტალის ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ;

(მომხსენებელი:  ვაჟა შავიშვილი)3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების  ხელშეწყობის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების  (მათ შორის პლაჟების) 2021 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6869 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით,სარგებლობის უფლებით სეზონურად მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში,  დავით აღმაშენებლის  გამზირი  N836-ის  მიმდებარედ არსებული  პლაჟის  ნაწილის, კერძოდ, 4964.0   კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს,,პირველი საინვესტიციო  კომპანია  საქართველო“);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21მაისის №01-14/5549 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ პეტიციის წესით ინიცირებული საკითხის განხილვის შესახებ;

ა)ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაგვას კულტურის სახლის რესტავრაციის   შესახებ;

(მომხსენებელი: ვახტანგ კაკალაძე)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Skip to content