2021 წლის 26 აპრილს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2021 წლის 26 აპრილს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით:
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1.ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს რეგისტრაციაში გატარების შესახებ;
(მომხსენებელი: მ.ჟორდანია)
2. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური-ანტიკორუფციული სააგენტო (დეპარტამენტი) 2021 წლის 06 აპრილის NSSG 3 21 00042755 მომართვა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვიტალი ქარცივაძის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ პეტიციის წესით
ინიცირებული საკითხის განხილვის შესახებ;
ა) ქ.ქობულეთში ცენტრალური მუნიციპალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციის, წიგნადი ფონდის
პერიოდული განახლებისა და ბიბლიოთეკის სრულად ამოქმედების შესახებ;
(მომხსენებელი: დავით მჭედლიშვილი)
4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 მარტის N01-14/2873 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 აპრილის N01-14/3984 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 01 აპრილის N01-14/3066 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე 15058 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული N01/2-279.20 კვ. მეტრი საერთო ფართის შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.48.01.137) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 მარტის N01-14/2515 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 6906,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.956) 200.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,მ.ხარაზი“);
(მომხსენებელი ავთანდილ ანანიძე)
8.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 მარტის N01-14/2119 მომართვა – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
9.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 მარტის N01-14/2119 მომართვა -შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
10.შპს ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2021 წლის 12 მარტის N29 მომართვა-2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
11.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 26 მარტის N01-14/2807 მომართვა ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
12.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ- 2021 წლის 04 მარტის N26 მომართვა;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
13.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს 2021 წლის 08 თებერვლის N12 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:ვაჟა შავიშვილი)
14.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სოლომონ ბაჯელიძის განცხადება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში წევრად შესვლის თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
15.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2021 წლის 2 მარტის N01-15/15 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
16. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2021 წლის 15 მარტის მომართვა – შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 მარტის №01-18/2278 მომართვა – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
Skip to content