ფრაქცია ,,ქართული ოცნება“-ს სხდომა

2021 წლის, 12 მარტს, 13-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება“-ს სხდომა
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 26 თებერვლის N01-14/1624 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: გიორგი გოგიტიძე)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვის თაობაზე;
(მომხსენებელი: გიორგი გოგიტიძე)
3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური მიმდინარე პროგრამების თაობაზე ინფორმაცია;
(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)
4.,,ფიზიკური და იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ ინფორმაცია;
(მომხსენებელი: გიორგი გოგიტიძე)
Skip to content