განკარგულებები – 2010 წელი

სათაურინომერითარიღიდოკუმენტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 დეკემბრის #126 განკარგულებით დამტკიცებული 2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ12010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 დეკემბრის #126 განკარგულებით დამტკიცებული 2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი12010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენი სიტემის მოვლა-შენახვის მიხნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ22010-01-25გადმოწერეთ
დანართი22010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ32010-01-25გადმოწერეთ
დანართი32010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2010 წლის განმავლობაში სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ42010-01-25გადმოწერეთ
დანართი42010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკუად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ52010-01-25გადმოწერეთ
დანართი52010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველი მესამე და მომდევნო ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ62010-01-25გადმოწერეთ
დანართი62010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ72010-01-25გადმოწერეთ
დანართი72010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ბავშვები ერთჯერადი მატერიალრუ დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ82010-01-25გადმოწერეთ
დანართი82010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ92010-01-25გადმოწერეთ
დანართი92010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ102010-01-25გადმოწერეთ
დანართი102010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტების დამტკიცების შესახებ112010-02-26გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ122010-02-26გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ132010-02-26გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ142010-02-26გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ152010-02-26გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ162010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-1 განკარგულებით დამტკიცებულ 2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ172010-03-19გადმოწერეთ
დანართი172010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი
პროგრამის დამტკიცების შესახებ
182010-03-19გადმოწერეთ
დანართი182010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-9 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის~ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
192010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის@~ დამტკიცების შესახებ202010-03-19გადმოწერეთ
დანართი202010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-6 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური
დახმარების პროგრამაში ცვლილებების~ შეტანის შესახებ
212010-03-19გადმოწერეთ
დანართი212010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-10 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე დახმარების პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ222010-03-19გადმოწერეთ
დანართი222010-03-19გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ232010-03-19გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზოგიერთ ობიექტზე
საარჩევნო პლაკატების გაკვრის აკრძალვის შესახებ
242010-04-01გადმოწერეთ
ბუნებრივი გაზის მიწისქვეშა გამანაწილებელი ქსელის (ხაზობრივი ნაგებობების) მშენებლობაზე შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი~-სათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე252010-04-29გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ262010-04-29გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ272010-04-29 გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ282010-04-29გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ292010-04-29გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ302010-04-29 გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირი #-141-ის მიმდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ312010-04-29 გადმოწერეთ
დანართი312010-04-29 გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ322010-06-08გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ332010-06-08გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ342010-06-08გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ352010-06-08გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ362010-06-08გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე სესხის აღების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ362010-06-08გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ372010-06-08გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მაგთიკომი~-სათვის ,,ოპტიკურ-ბოჭკოვანი~ საკაბელო მაგისტრალის გატარებაზე – თანხმობის მიცემის შესახებ382010-06-08გადმოწერეთ
დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ392010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ402010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ნიკო ბერაძის არჩევის შესახებ412010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ
ელგუჯა ბაგრატიონის არჩევის შესახებ
422010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ432010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და
ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ
442010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების^
სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ
452010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ462010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ472010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ალიკო კაკაბაძის არჩევის შესახებ482010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და
ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ჯანსუღ ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ
492010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების^ სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ჯანსუღ ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ502010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მალხაზ ცეცხლაძის არჩევის შესახებ512010-06-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს
დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რევაზ კარალიძის არჩევის შესახებ
522010-06-17გადმოწერეთ
ავთანდილ გორგილაძის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ532010-06-30გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ542010-06-30გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
552010-06-30გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ562010-06-30 გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ572010-06-30 გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების,
სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
582010-06-30გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა საპრემიო კომისიის შექმნისა
და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ
592010-06-30გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,დელტა-კომმი~-სათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემისა და კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ602010-07-12გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გასასხვისებელი მიწის ნაკვეთების ნუსხის დამტკიცების შესახებ612010-07-12გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 18 მარტის #-43 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ622010-07-12გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,, 2010 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა – განრიგში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ632010-08-01გადმოწერეთ
დანართი632010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის
#-4 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტში
2010 წლის განმავლობაში სპორტული ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფის პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ
642010-08-01გადმოწერეთ
დანართი642010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-123 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2010 წლის განმავლობაში კულტურული და საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ
652010-08-01გადმოწერეთ
დანართი652010-08-01გადმოწერეთ
ადგილობრივი თვითმმართველობის სიმბოლოების (დროშა, გერბი) დადგენისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ662010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-5 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ672010-08-01გადმოწერეთ
დანართი672010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის
#-122 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს
პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ
682010-08-01გადმოწერეთ
დანართი682010-08-01გადმოწერეთ
,, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ~ შექმნის შესახებ692010-08-01გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 702010-08-01გადმოწერეთ
კაფე - ბარებსა და გართობის ობიექტებში მუსიკალური და გახმოვანების სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენების შეზღუდვების შესახებ712010-08-01გადმოწერეთ
ბუნებრივი გაზის მიწისქვეშა გამანაწილებელი ქსელის (ხაზობრივი ნაგებობების) მშენებლობაზე შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი~-სათვის თანხმობის მიცემის შესახებ722010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკურორტო ზოლში შინაური ცხოველების შენახვის წესების დამტკიცების შესახებ732010-08-01გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ742010-08-01გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ752010-08-01გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მობიტელ~-ზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში საბაზო სადგურის განსათავსებლად ფართის გამოყოფის შესახებ762010-08-01გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მობიტელ~-ზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში საბაზო
სადგურის განსათავსებლად ფართის გამოყოფის შესახებ
772010-08-01გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის
#-3 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტში
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის პროგრამაში~
ცვლილებების შეტანის შესახებ
782010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში, სოფელ ციხისძირის,
სოფელ ზენითის ეკლესიის მშენებლობისათვის საპატრიარქოსათვის
მიწის ნაკვეთების უზურფრუქტის წესით გადაცემის შესახებ
792010-08-17გადმოწერეთ
ბუნებრივი აირის მიწისზედა დაბალი და მიწისქვეშა საშუალო წნევის
გამანაწილებელი ქსელის (ხაზობრივი ნაგებობების) მშენებლობაზე შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი~-სათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
802010-08-17გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ812010-08-17გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემის საბავშვო ბაღი~-ს დაფუძნების შესახებ
822010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 22 მაისის #-165 ბრძანებით
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი~-ს დაფუძნების შესახებ~
დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
832010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 22 მაისის #-164 ბრძანებით
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი~-ს დაფუძნების შესახებ~ დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
842010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 1 სექტემბრის #-302 ბრძანებით ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარის საბავშვო ბაღი~-ს დაფუძნების შესახებ~ დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე852010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 1 სექტემბრის #303 ბრძანებით “არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – “ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანის საბავშვო ბაღი”-ს დაფუძნების შესახებ”
დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
862010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2008 წლის 31 იანვრის #23 ბრძანებით
“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – “ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საბავშვო ბაღი”-ს დაფუძნების შესახებ”
დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
872010-09-03გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ882010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 26 იანვრის #-10
განკარგულებით დამტკიცებულ ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გასასხვისებელი მიწის ნაკვეთების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ~ Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 10 ივლისის #-74 განკარგულების სათაურში ცვლილებების შეტანის შესახებ
892010-09-24გადმოწერეთ
თვითმმართველ ქ. ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტს შორის
ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
902010-09-24გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ912010-09-24გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ922010-09-24გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის
#-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,, 2010 წლის Mქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა –განრიგში~ ცვლილებების შეტანის შესახებ
932010-09-24გადმოწერეთ
დანართი932010-09-24გადმოწერეთ
დანართი932010-09-24გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ942010-09-24გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემის საბავშვო ბაღი~-ს წესდების დამტკიცების შესახებ
952010-10-08გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების Aაღიარების კომისიის შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ962010-10-08გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ972010-10-08გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის
#-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2010 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
982010-10-16გადმოწერეთ
დანართი982010-10-16გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-123 განკარგულებით დამტკიცებული ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2010 წლის განმავლობაში კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე992010-10-16გადმოწერეთ
დანართი992010-10-16გადმოწერეთ
დანართი992010-10-16გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 19 მარტის #-20 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური
დახმარების პროგრამაში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1002010-10-16გადმოწერეთ
დანართი1002010-10-16გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ1012010-10-16გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში გადასასვლელზე სახელის მინიჭების შესახებ1022010-10-16გადმოწერეთ
სოფელ ლეღვას #-2 საჯარო სკოლაზე სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1032010-10-16გადმოწერეთ
დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლაზე სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1042010-10-16გადმოწერეთ
სოფელ ჯიხანჯურის საჯარო სკოლაზე სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1052010-10-16გადმოწერეთ
,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ,,ქობულეთის წყალი~
დაფუძნების შესახებ~ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 8
სექტემბრის #-306 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1062010-10-22გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე სასესხო ხელშეკრულებაზე გარანტორის სახით ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭებისა და შ.პ.ს. ,,ქობულეთის წყალ~-ზე სესხის აღების Aთაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1072010-10-22გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ1082010-10-22გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ1092010-10-22გადმოწერეთ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;1102010-10-22გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე1112010-10-29გადმოწერეთ
დანართი1112010-10-29გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ~ ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე1122010-10-29გადმოწერეთ
დანართი1122010-10-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ციტრუსოვანთა ნაყოფის
მიმღები პუნქტების განთავსების შეზღუდვის შესახებ
1132010-10-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ1142010-11-08გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1152010-11-08გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1162010-11-08გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ1172010-11-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე ქობულეთის წყალარინების პროექტის განხორციელების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ1182010-11-25გადმოწერეთ
ქობულეთის რაიონის გამგეობის 2005 წლის 13 ივლისის #-69 დადგენილების, ქობულეთის რაიონის გამგეობის 2006 წლის 26 იანვრის #-8 დადგენილების, ქობულეთის რაიონის გამგეობის 2006 წლის 29 მაისის #-33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ1192010-11-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საფინანსო დოკუმენტაციის აუდიტორული შემოწმების შესახებ1202010-11-25გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ~ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე1212010-11-25გადმოწერეთ
დანართი1212010-11-25გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ციტრუსოვანთა ნაყოფის მიმღები
პუნქტების განთავსების შეზღუდვის შესახებ~ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2010 წლის 29 ოქტომბრის #-113 განკარგულებაში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე
1222010-11-25გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ1232010-11-25გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1242010-11-25გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1252010-11-25გადმოწერეთ
“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
1262010-11-25გადმოწერეთ
,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2010 წლის განმავლობაში
კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ~ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-123 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1272010-12-07გადმოწერეთ
დანართი1272010-12-07გადმოწერეთ
,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტში 2010 წლის განმავლობაში სპორტული
ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ~
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის
#-4 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1282010-12-07გადმოწერეთ
დანართი1282010-12-07გადმოწერეთ
სოფელ ხალას საჯარო სკოლაზე სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1292010-12-07გადმოწერეთ
სოფელ სახალვაშოს საჯარო სკოლაზე სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ1302010-12-07გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ
`
1312010-12-07გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ1322010-12-07გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #-100-ში მდებარე კინოთეატრის საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ1332010-12-07გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1342010-12-07გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის #-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე1352010-12-07გადმოწერეთ
დანართი1352010-12-07გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების ¿შესახებ~ Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის #-2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე1362010-12-16გადმოწერეთ
ა(ა)იპ ქობულეთის #1 საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის #2 საბავშვო ბაღის,
ა(ა)იპ ქობულეთის #3 საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის #4 საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ
ქობულეთის #5 საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ალამბარის საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას
საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანის საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოს საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღის, ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემის საბავშვო ბაღის ლიკვიდაციის შესახებ
1372010-12-16გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ1382010-12-16გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე შენობაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1392010-12-16გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1402010-12-16გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის
#-126 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2010 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1412010-12-16გადმოწერეთ
დანართი1412010-12-16გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება~-ს დაფუძნების შესახებ
1422010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1432010-12-29გადმოწერეთ
დანართი1432010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1442010-12-29გადმოწერეთ
დანართი1442010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1452010-12-29გადმოწერეთ
დანართი1452010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ` ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1462010-12-29გადმოწერეთ
დანართი1462010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1472010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1482010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1482010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1492010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1502010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1502010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1512010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1512010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული `სანიაღვრე არხების ექსპლოატაციის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ1522010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული `სანიაღვრე არხების ექსპლოატაციის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1522010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული `სანიაღვრე არხების ექსპლოატაციის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1522010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული `სანიაღვრე არხების ექსპლოატაციის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1522010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული `სანიაღვრე არხების ექსპლოატაციის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ - დანართი1522010-12-29გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #-100-ში მდებარე კინოთეატრის საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ1532010-12-29გადმოწერეთ
2011 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგის დამტკიცების შესახებ1542010-12-29გადმოწერეთ
2012 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგის დამტკიცების შესახებ - დანართი1542010-12-29გადმოწერეთ
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content