დადგენილებები – 2010 წელი

სათაურინომერითარიღიდოკუმენტი
`ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ~ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 10 ივლისის #16 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ12010-01-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ22010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი32010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი42010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი52010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ22010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ32010-02-26გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ - დანართი32010-02-27გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ - დანართი32010-02-28გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ - დანართი32010-03-01გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ42010-03-19გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი42010-03-20გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი42010-03-21გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი42010-03-22გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 11 იანვრის
№01 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
52010-04-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ62010-07-12გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ72010-08-01გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი72010-08-02გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი72010-08-03გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - დანართი72010-08-04გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ82010-08-01გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ
92010-08-17გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 მარტის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე102010-08-17გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული
შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება /მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი ) და პირობების განსაზღვრის შესახებ
112010-09-03გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
122010-09-03გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს
№8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
132010-09-24გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ142010-09-24გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
152010-10-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი
152010-10-17გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-10-29გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-10-30გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-10-31გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-11-02გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-11-02გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი162010-11-03გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 მარტის №-24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე172010-10-29გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება /მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი ) და პირობების განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 სექტემბრის №-11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე182010-11-08გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულებაში (რეგლამენტში) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე192010-11-25გადმოწერეთ
,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებული ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №-3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
202010-11-25გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ212010-11-25გადმოწერეთ
,,ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”222010-12-16გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს №8
დადგენილებაში ცვლილებებისa და დამატებების შეტანის თაობაზე
232010-12-16გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ242010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის
31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
252010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის
31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი
252010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის
31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი
252010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის
31 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი
252010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი262010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი262010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი262010-12-16გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი262010-12-16გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე272010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ282010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
292010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ302010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და
საინვესტიციო განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
312010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ322010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
332010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ342010-12-29გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №-6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.352010-12-29გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე362010-12-29გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი362010-12-29გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი362010-12-29გადმოწერეთ
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი362010-12-29გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ 372010-12-29გადმოწერეთ
Skip to content