იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა.

კომისიამ განიხილა:

  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისთვის მშენებლობის  შეჩერების შესახებ  დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის  განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.
  •  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველ პირთა განსაზღვრისა და სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისათვის  დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 10 მარტის   N114-11423069274 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე საგანგებო  მართვის  გეგმის დამტკიცების შესახებ.
  • ,,საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს N134 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.    

 

Skip to content