23 მარტს,  16:00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

23 მარტს,  16:00 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისთვის მშენებლობის  შეჩერების შესახებ  დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის  განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველ პირთა განსაზღვრისა და სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისათვის  დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 10 მარტის   N114-11423069274 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე საგანგებო  მართვის  გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  ადმინისტრაციული  სამსახურის  უფროსი  გელა გოგიტიძე)

 4. ,,საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს N134 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  ადმინისტრაციული  სამსახურის  უფროსი  გელა გოგიტიძე)

Skip to content