24 მარტს, 16:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

24 მარტს,  16:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა.

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 თებერვლის N114-11423059277 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 თებერვლის N114-11423059204 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წელს განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 10 მარტის   N114-11423069274 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე საგანგებო  მართვის  გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

4. ,,საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს N134 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 22 მარტის N114-11423081245 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისთვის მშენებლობის  შეჩერების შესახებ  დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის  განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 22 მარტის  N114-11423081275 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის  განმხილველ პირთა  განსაზღვრისა და სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისათვის  დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 17 მარტის   N114-1142306330 მომართვა-ქალაქ ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N297-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 14 თებერვლის N114-11423045337 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N416-ის მიმდებარედ მდებარე 60.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ტროტუარი, ს/კ N20.42.02.977) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,დავით პაპუნაიშვილი “).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 მარტის  N114-11423076327 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N279-ში,  ქობულეთის ცენტრალური  პარკის  ტერიტორიაზე, რესტორან ,,სანსეტი“-ს“ მიმდებარედ მდებარე N6-55,0 საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის 2 (ორი) წლის ვადით იჯარის უფლებით   სარგებლობაში გამოყოფა და  საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 27 თებერვლის   N114-11423058103 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  დაბა ოჩხამურში, აღმაშენებლის  ქუჩა N3-ში მდებარე უძრავ ქონებაში, მე-2  სადარბაზოს, მე-5  სართულზე  არსებული 56,20 კვ.მ საერთო ფართის ბინა    (ს/კ N20.37.02.114.01.041), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

11. შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2023 წლის  15 თებერვლის  N20 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლაშა ხახუტაიშვილი)

12. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2023 წლის 17 თებერვლის N4 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლაშა ხახუტაიშვილი)

13. (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2023 წლის 21 თებერვლის N25 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:   ლაშა ხახუტაიშვილი)

14. (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2023 წლის 20 თებერვლის N34-11423051125 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლაშა ხახუტაიშვილი)

15. (ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2023 წლის 24 თებერვლის N39 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

16. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2023 წლის 7 მარტის N35-11423066376 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლაშა ხახუტაიშვილი)

17. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური  სერვისების  ცენტრი“-ს 2023 წლის 27 თებერვლის  N50-11423058174  მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:   თეა მოწყობილი)

18. ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023 წლის 21 მარტის N115-115230806 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2022 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

(მომხსენებელი:მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის

საბჭოს  თავმჯდომარე ლია შაქარიშვილი)

19. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2023 წლის 17 თებერვლის  N01-15/05 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ლია შაქარიშვილი)

20. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2023 წლის 22 თებერვლის  N01-06/09 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ლია შაქარიშვილი)

21.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტოს  საბავშვო  ბაღების გაერთიანება“-ს 2023 წლის  23 თებერვლის  N32-11423054132 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ლია შაქარიშვილი)

22. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2023 წლის  22 თებერვლის   მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ლია შაქარიშვილი)

23. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2023 წლის 16 მარტის  მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ლია შაქარიშვილი)

Skip to content