21 ნოემბერს, 12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა.  

21 ნოემბერს, 12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 15 ნოემბრის N114-11422319159 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანდაცვის და სოციალური  დაცვის  ქვეპროგრამების   განხილვის შესახებ.

(მომხსენებელი: თეა მოწყობილი)

(თანამომხსენებელი: ხათუნა მამასახლისი)

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2023 წლის ქვეპროგრამების პროექტები:

 1. „იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 2. „თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის დახმარების“ – ქვეპროგრამა.
 3. „სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 4. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი”-ს ქვეპროგრამა.
 5. ,,მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამა.
 6. „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 7. „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ – ქვეპროგრამა.
 8. „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების“ქვეპროგრამა.
 9. „მუნიციპალური უფასო სასადილოს“  ქვეპროგრამა.
 10. „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამა.
 11. „მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 12. „მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 13. „გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების“ ქვეპროგრამა.
 14. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე დახმარების“  ქვეპროგრამა.
 15. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე 18 წლამდე, რომლებიც  რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 65001 -მდე სარეიტინგო ქულით, ერთჯერადად  მატერიალური დახმარების“  ქვეპროგრამა.
 16. „დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების“- ქვეპროგრამა.
 17. „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამა.

 

Skip to content