21 ივლისს, 16-00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

  21 ივლისს, 16-00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. 1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე;

 

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 ივლისის №114-11422201148 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე;

 

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე;

 

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

 

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

Skip to content