28 ივნისს,  12 საათზე,   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

2022 წლის  28 ივნისს,  12-00  საათზე,   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

  :

1.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  30 მარტის N07 დადგენილებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე;

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მპმართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის №114-1142215814   მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის №114-1142215814   მომართვა,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის     შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814   მომართვა-,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 29 ივნისის  N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

 

 

Skip to content