17 ივნისს, 14 საათზე , გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა 

განცხადება 

 17 ივნისს, 14-00 საათზე , გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა 

 დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი: 

1.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  30 მარტის N07 დადგენილებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814   მომართვა-,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 29 ივნისის  N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   შიდა აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე) 

 

 

 

 

 

Skip to content