დღეს,23 მარტს, 12 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით

      დღეს,23 მარტს, 12 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით.
 ბიუროს სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 17 საკითხი, აქედან კენჭი უყარეს 13 საკითხს. 4 საკითხი გადაიდო შემდეგი ბიუროს სხდომისათვის.

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2022 წლის  25 თებერვლის  N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის  22 თებერვლის  N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის    მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის   N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14  მარტის  N114-11422073314 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის  N114-11422073317 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით შპს ,,ოპტიმლაინი“ -სათვის  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

12. (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N15 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N9 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

14. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

15.შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2022 წლის  18 თებერვლის  N34 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

16. (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N34-1142205673 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

17. შპს ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2022 წლის  28 თებერვლის  N23 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 

Skip to content