17 დეკემბერს 15-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

განცხადება
2021 წლის 17 დეკემბერს 15-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა.
დღის წესრიგი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 ნოემბრის №01-14/13964 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სამოქმედო გეგმა 2021-2023 დამტკიცების შესახებ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო ბაღები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული,,ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული -,,სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა -შპს „სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ,,ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობის და ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსების 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
Skip to content