დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა,დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა,საკრებულოს თავმჯდომარის დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 ოქტომბრის №01-14/12687 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი
ფატი ჯინჭარაძე)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 ოქტომბრის №01-14/12674 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე 11454 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული N1-38,52 კვ.მ და N2-37,14 კვ. მეტრი საერთო ფართის შენობა-ნაგებობების (ს/კ 20.39.04.033) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის N01-14/10682 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთი,თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.42.06.241);
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის N01-14/10682 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული-ქ.ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.42.06.241) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის N01-14/10682 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთი,თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.42.06.241);
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

 

Skip to content