დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა

 

2021 წლის 26 ოქტომბერს   12-00  საათზე  ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 ოქტომბრის №01-14/12674 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში  მდებარე 11454 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული N1-38,52  კვ.მ და N2-37,14  კვ. მეტრი  საერთო ფართის შენობა-ნაგებობების (ს/კ 20.39.04.033) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის N01-14/10682 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთი,თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.42.06.241);

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის N01-14/10682 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული –ქ.ქობულეთი,თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.42.06.241)  საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 სექტემბრის  N01-14/10682 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის  N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება – -ქ.ქობულეთი,თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 1024.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.42.06.241);

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

 

Skip to content