გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2021 წლის, 25 ივნისს, 12-00 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თხილაიშვილის ხელმძღვანელობით.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 23 ივნისის N01-14/6953 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი მირიან ქათამაძე)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 აპრილის №01-14/4714 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ლევან ზოიძე)
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6867 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების) 2021 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 ივნისის N01-14/6869 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით სეზონურად მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N836-ის მიმდებარედ არსებული პლაჟის ნაწილის, კერძოდ, 4964.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (შპს,,პირველი საინვესტიციო კომპანია საქართველო“);
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
+6
See Insights
Boost Post
8
Skip to content