ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა მამია ჟორდანიას თავმჯდომარეობით;

2021 წლის, 13 აპრილს, 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა მამია ჟორდანიას თავმჯდომარეობით;
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
🔷1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 მარტის N01-14/2873 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)
🔷2. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური-ანტიკორუფციული სააგენტო (დეპარტამენტი) 2021 წლის 06 აპრილის NSSG 3 21 00042755 მომართვა – თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვიტალი ქარცივაძის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
Skip to content