ბიუროს სხდომა

ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”-ს და ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ქრისტიან კონსერვატიული“-ს დაშლის თაობაზე ინფორმაციის მოსმენის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
2. N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 02 მარტის N01/10 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;
(მომხსენებელი: მ.ჟორდანია)
3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N428 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N431 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
5. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ქრისტიან კონსერვატიული“-ს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე უარის თქმის შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
6. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2021 წლის 01 მარტის N01-15/11 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:დავით წულუკიძე)
7. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ”-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 26 თებერვლის N01-14/1624 მომართვა;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
8. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2021 წლის 8 თებერვლის N01-18/7 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
9. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2021 წლის 2 მარტის N01-06/11 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
10. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2021 წლის 5 მარტის N01-21/9 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
11. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2021 წლის 9 მარტის N5 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
12. დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 მარტის N01-14/2574 მომართვა- შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-სათვის საქალაქთაშორისო და სოფლის მიმართულებით სამარშრუტო ხაზების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 25 თებერვლის N01-14/1553 და 2021 წლის 11 მარტის N01-14/2046 და 2021 წლის 22 მარტის N01-14/2575 მომართვები-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 აგვისტოს N117 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 მარტის N01-14/2576 მომართვა-,,შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ სასეირნო ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დადგენის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 09 მარტის N01-31/1939 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2(ორი) ერთეული ნაგავმზიდის (1-FORD CARGO 1826, გამოშვების წელი 2012, სარეგისტრაციო ნომერი BBQ983, 2- FORD CARGO 1824, გამოშვების წელი 2008, სარეგისტრაციო ნომერი ALI231) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 მარტის N01-18/2441 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 25,0 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ
N20.33.01.084) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ხ.ვერულიძე“);
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 მარტის N01-14/2515 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 6906,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.956) 200.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,მ.ხარაზი“);
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 მარტის N01-18/2461 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1(ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N112-ის მიმდებარედ 5.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N20.42.06.362) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ(ფ/პ ,,დათუნა დედოფალიძე“);
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
20. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 მარტის N01-14/2516 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N2-ის (ს/კ N20.42.06.405), დ.აღმაშენებლის გამზირი N116-ის (ს/კ N20.42.06.470), რუსთაველის ქუჩა N116-ის (ს/კ N20.42.05.182), რუსთაველის ქუჩა N117-ის (ს/კ N20.42.06.4392), მ. აბაშიძის ქუჩა N4-ის (ს/კ 20.42.08.242) მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე თითო კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (სულ ჯამში 5,0) შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯია“-ზე გადაცემა სწრაფი გადახდის ტერმინალების განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
(მომხსენებელი ა.ანანიძე)
ქობულეთის მუნიციპალიტ
Skip to content