220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110/35 კვ ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110/35 კვ ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ პროექტის ცვლილება (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) სკრინინგის ანგარიში

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას’’ წარმოდგენილი – ქობულეთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 220 კვ. ,,პალიასტომი 1“-ის შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 110 კვ. ორჯაჭვა „ოზურგეთიზოტიჰესის“ ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანისა და ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ განთავსების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადების შესახებ.

 

 

3534_სკრინინგის ანგარიში_updated 24.04.23 (1)
Skip to content