28 აპრილს, 12:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა

28 აპრილს, 12-00  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 12 აპრილის N114-1142310223 მომართვა- ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების  დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N22 განკარგულების  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 11 აპრილის  N114-11423101111 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ  მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.09.470; ს.კ. N 20.42.09.402; ს.კ. N20.42.09.518; ს.კ. N 20.42.09.471; ს.კ. N 20.42.09.520; ს.კ. N 20.42.09.552; ს.კ. N 20.42.09.550; ს.კ. N20.42.09.551; ს.კ. N 20.42.09.517   და ს.კ. N20.42.09.078  მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-1142310196  მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.04.810 და ს.კ. N20.42.04.812) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2023 წლის 31 იანვრის N03 დადგენილებით დამტკიცებულ N2 დანართში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 აპრილის   N114-1142309686  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის   სოფელ მუხაესტატეში  მდებარე 57,0  კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  (ს/კ N20.333.01.683), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 18 აპრილის   N114-114231088  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მიწის ნაკვეთების (ს/კ N20.37.02.510);  (ს/კ N20.37.01.370, (ს/კ N20.43.07.202); (ს/კ N20.37.02.515); (ს/კ N20.43.06.342)   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 აპრილის   N114-1142309687  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული    ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი  N110-ის მიმდებარედ 661,0 კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 26,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ტროტუარი, ს/კ 20.42.06.847) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ზვიად  დევაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 აპრილის  N114-11423101105- მომართვა -შპს ,,ოპტიმლაინი“-სათვის (ს/ნ 400320648) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებულ მოძრავ ქონებაზე, კერძოდ სოფელ ხუცუბანსა და სოფელ კვირიკეში 2(ორი) წლის ვადით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი   ინტერნეტის მოსახლეობაზე მიწოდების მიზნით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 20 აპრილის  N114-1142311031- მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი  განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N1-ის მიმდებარედ არსებული 470,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს|კ 20.42.08.677) და ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N116-ის მიმდებარედ არსებული 750,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს|კ 20.42.06.367) 6,0-6,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (შპ ს,,საქართველოს ფოსტა“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის 20 აპრილის  N114-1142311034- მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების  (მათ შორის პლაჟების) 2023 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის 20 აპრილის  N114-1142311034- მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების  ხელშეწყობის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის 20 აპრილის  N114-1142311032- მომართვა- საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები) საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

12. ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023 წლის 21 მარტის N115-115230806 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2022 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი )

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2023 წლის 17 თებერვლის   N01-15/05 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:სოფიო მოწყობილი)

14. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2023 წლის 22 თებერვლის  N01-06/09 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ბადრი ცეცხლაძე)

15. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტოს  საბავშვო  ბაღების გაერთიანება“-ს 2023 წლის  23 თებერვლის  N32-11423054132 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ია ხალვაში)

16.  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,ქობულეთის  სახელოვნებო სკოლა“-ს 2023 წლის  22 თებერვლის   მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ციალა კაკალაძე)

Skip to content