გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

22 ნოემბერს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნათია თხილაიშვილის ხელმძღვანელობით. ბიუროს სხდომაზე განიხილეს და იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 31 საკითხზე: ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის N34 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე; ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის სამი კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ“; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.04.671) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრაზე უარის თქმის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 აგვისტოს N01-17/7457 და 20 ნოემბრის N01-17/10008 მომართვები – ქ.ქობულეთში,დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N305 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 20.42.01.123) სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 აგვისტოს N148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ 20.49.02.294) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N522-დან N576-მდე მდებარე 2073,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.01.248) 1438.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 6.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ ,,ნინო ანანიძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 10.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ ,,მეგი პაპუნაიშვილი“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება – ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.48.02.068) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 1209 კვ.მ (ს/კ 20.33.03.136), დაბა ჩაქვში, აბაშიძის ქუჩა N2-ში მდებარე 1000.0კვ.მ (ს/კ 20.48.04.470) და ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N131-ში მდებარე 1500.0 კვ.მ (ს/კ 20.42.06.982) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გადაცემა სახელმწიფოსათვის, შემდგომში სსიპ იუსტიციის სახლზე გადაცემის მიზნით; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.48.02.068); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება – ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება – ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N116-ის მიმდებარედ 750 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.06.367) 40.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ფ/პ,,რამაზ ათაბაძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (ნივა 21213), სახელმწიფო ნომერი KIM-051, გამოშვების წელი 2001 დაAმუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (მარკა -ფორდ იქსფლოურერი), სახელმწიფო ნომერი BAN-944, გამოშვების წელი 1994,Aსაწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის არსებული ამორტიზირებული საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ჩანაცვლებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შემდეგ ობიექტებზე:ქ.ქობულეთი, პუშკინის ქუჩა N44-დან კაიკაციშვილის N36-მდე; დაბა ჩაქვი, რუსთაველის ქუჩა N7გ-ს ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,ამირან გოგრაჭაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.04.544); სოფელ კოხის ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,რეზო ჯინჭარაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.40.02.118) ; ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N138-დან აღმაშენებლის გამზირი N253-მდე ;ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა N162ჟ-ს ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,დავით ცეცხლაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.05.541). სს ,,სილქნეტი“-სათვის მიწისქვეშა კომუნიკაციის აღდგენითი სამუშაოებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შემდეგ ობიექტებზე: ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N70-74-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N68-ის და N74-ის მიმდებარედ და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში.

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

One thought on “გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

  1. სალამი! ეს არის კომენტარი.
    კომენტარების მოდერირების, ჩასწორებისა და წაშლისათვის გადადით ეკრანზე „კომენტარები“ კონსოლში.
    კომენტარების ავტორთა ავატარები იტვირთება სერვისიდან Gravatar.

Comments are closed.

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content