27 დეკემბერს, 12-00  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა

27 დეკემბერს, 12-00  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა.

  :

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 09 დეკემბრის   №114-11422343246  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტის განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ზოიძე)

  1. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქობულეთისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების   შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346218 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346242 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  09 დეკემბრის  N114-1142234372 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მაისის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის   12 დეკემბრის N114-11422346162 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N285-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N20.42.01.153)  მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით   განაშენიანების    დეტალური  გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  28 ნოემბრის  N114-11422332161 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა  N164-ში  მდებარე უძრავ ქონებაში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე  არსებული  29,48 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.42.05.270.01.506), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის  N114-11422311139 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ  4585.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.08.500)  226.0  კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ვ.აბაშიძე“);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Skip to content