16 დეკემბერს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

16 დეკემბერს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  09 დეკემბრის  N114-1142234372 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მაისის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის   30 ნოემბრის N114-1142233490 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N297-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.01.051)  მრავალფუნქციური ობიეტის მშენებლობის მიზნით   განაშენიანების    დეტალური  გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის   12 დეკემბრის N114-11422346162 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N285-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 42.01.153)  მრავალფუნქციური ობიეტის მშენებლობის მიზნით   განაშენიანების    დეტალური  გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  28 ნოემბრის  N114-11422332161 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა  N164-ში  მდებარე უძრავ ქონებაში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე  არსებული  29,48 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.42.05.270.01.506), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

 (მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის N114-11422298102 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.286);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის N114-11422298102  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული-ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ  მდებარე 330,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

7.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის   N114-11422298102   მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.286);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის  N114-11422311139 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ  4585.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.08.500)  226.0  კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ვ.აბაშიძე“);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

Skip to content