22 ნოემბერს, 16 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

22 ნოემბერს, 16 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა.

  :

 

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 15 ნოემბრის  N114-11422319159 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის  ქვეპროგრამების   განხილვის შესახებ.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის N114-11422312259 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება ქ. ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N20.42.10.598);

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის N114-11422312259 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება ქ. ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N20.42.10.598);

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის  08 ნოემბრის   N114-11422312231  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (ქ. ქობულეთი, მესხიძის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ მდებარე 234,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N20.42.10.061);

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის N114-11422311140 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის  ქუჩა N5-ის მიმდებარედ მდებარე 235,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.48.05.673);

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის N114-11422298102 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.286);

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის N114-11422298102  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული-ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ  მდებარე 330,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ;

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ოქტომბრის   N114-11422298102   მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.286);

9.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 01 ნოემბრის N114-11422305181 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში  მდებარე 1177,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული  1024.0 კვ.მ  შენობა-ნაგებობა  (ს/კ 20.42.06.241);

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 01 ნოემბრის   N114-11422305181   მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში  მდებარე 1177,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული  1024.0 კვ.მ  შენობა-ნაგებობა  (ს/კ 20.42.06.241);

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის  N114-11422311125 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი N94-ის (ს/კ N20.42.18.054), აღმაშენებლის გამზირი N116-ის (ს/კN20.42.06.367), აღმაშენებლის  გამზირი  N2-ის (ს/კ N20.42.06.405), რუსთაველის ქუჩა N111-ის (ს/კ N20.42.06.392), თავისუფლების ქუჩა N10-ის (ს/კ N20.42.06.347), აბაშიძის ქუჩა N3-ის (ს/კ N20.42.07.242),  აბაშიძის ქუჩა N4-ის (ს/კ N20.42.08.242), აბაშიძის ქუჩა N26-ის (ს/კ N20.42.08.680), მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე  თითო კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (სულ ჯამში 8,0)  შპს ,,თიბისი ფეი“-ზე   გადაცემა სწრაფი გადახდის ტერმინალების განთავსების მიზნით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო  საფასურის  განსაზღვრის შესახებ;

12.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის  N114-11422311139 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ  4585.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.08.500)  226.0  კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ვ.აბაშიძე“);

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022  წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312226 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 12,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ა. ქათამაძე“);

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312228 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 10,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,, ც. წერეთელი“);

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312229 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N121-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 8,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ   (ფ/პ ,, ვ.გოგოლიშვილი“);

16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312242 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N121-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ   (ფ/პ ,, ა.ჯიბლაძე“);

 

 17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312244 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ  ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 8,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ  (ფ/პ ,, ზ.ცეცხლაძე“);

18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ნოემბრის  N114-11422312232 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N141-ში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულზე მდებარე 28,15 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ N20.42.04.385) და სოფელ ციხისძირში მდებარე 2843,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.46.03.032) 17,13 კვ.მ მიწის  ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ    (შპს ,,ვიონი საქართველო“ (ს/ნ 204450584);

19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 ნოემბრის  N114-11422320121 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“-სათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით  გადაცემის მიზნით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის (ს/კ N20.33.01.084) მეორე სართულზე არსებულ 110,6 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 20.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022  წლის 17 ნოემბრის  N114-1142232193 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქუჩა N50/2-ში  მდებარე უძრავ ქონებაში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე  არსებული  36,81 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.12.04.211.01.501), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content