27 ივლისს, 14 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

27 ივლისს, 14 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის №114-11422206143 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის                        ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09                              დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

2.  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის №114-11422206144  მომართვა  – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის                            საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

Skip to content