29 აპრილს 12  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

29 აპრილს 12  საათზე   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა .

  :

 1. 1.  N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2022  წლის 31 მარტის   N81/5 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (თ.მოწყობილი) უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის №114-11422111213 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 02 მარტის N114-1142206176 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 თებერვლის N114-11422059281 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის  №114-11422111209 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პირველი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 აპრილის №114-11422108138  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და    თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ“;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  ადმინისტრაციული  სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის N114-11422096191 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  ადმინისტრაციული  სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის უფროსი ნათია ნიჟარაძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის  მეურნეობის განვითარების  სამსახურის დებულების  დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  შიდა აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  შიდა აუდიტის  სამსახურის უფროსი მალხაზ რომანაძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 მარტის №114-11422076241 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში მდებარე  1701  კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 934,0 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობა) (ს/კ 20.37.05.014) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 აპრილის №114-11422097163 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N842-ის მიმდებარედ  365,0 კვ.მ (ს/კ N20.42.17.033) და 120,0 კვ.მ (ს/კ N20.42.17.034) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (შპს ,,ესკო ჯორჯია“);

 

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 აპრილის №114-11422104194 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N68 განკარულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის  შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content