23 მარტს 12 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა

23 მარტს 12 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა.

  :

 

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2022 წლის  25 თებერვლის  N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის  22 თებერვლის  N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის    მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის   N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14  მარტის  N114-11422073314 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის  N114-11422073317 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით შპს ,,ოპტიმლაინი“ -სათვის  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

12. (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N15 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N9 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

14. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

15.შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2022 წლის  18 თებერვლის  N34 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

16. (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N34-1142205673 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

17. შპს ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2022 წლის  28 თებერვლის  N23 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content