17 მარტს 14 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა 

17 მარტს 14 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის   N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის N114-11422073314 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14  მარტის  N114-11422073314 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში  მდებარე 120.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.36.04.045).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 14 მარტის  N114-11422073317 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით შპს ,,ოპტიმლაინი“ -სათვის  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის  განყოფილების უფროსი ლაშა ანანიძე)

  1. (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N15 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  გიორგი მჟავანაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N9 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით ნიჟარაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ჯემალ მეგრელიძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8.შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2022 წლის  18 თებერვლის  N34 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: მერაბ პაპუნაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N34-1142205673 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ზვიად რომანაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. შპს ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2022 წლის  28 თებერვლის  N23 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სულიკო თხილაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content