2021 წლის  20 დეკემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

     2021 წლის  20 დეკემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის    №114-11421344248  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტის განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 14 დეკემბრის   №114-11421348226  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების   შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

M4. „ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქობულეთისMმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის N06 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 დეკემბრის N114-1142135012    მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი  სარგოს  დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

Skip to content