განკარგულება N22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N218 განკარგულებით დამტკიცებულიქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N22
Skip to content