განკარგულება N188 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N217 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ,,გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამაში”ცვლილების სეტანის თაობაზე

განკარგულება N188
Skip to content