განკარგულება N195 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N197 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამაში”ცვლილებისა და დაზუსტების შესახებ

განკარგულება N195
Skip to content