განკარგულება N192 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 მარტის N23 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ,,გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამაში” ცვლილებისა და დაზუსტების შესახებ

განკარგულება N192
Skip to content