2021 წლის 28 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2021 წლის 28 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის კულტურის სახლის დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N114);
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვიტალი ქარცივაძისთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ;
(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)
2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 მარტის N01-14/2873 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“.
(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 აპრილის N01-14/3984 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“;
(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 01 აპრილის N01-14/3066 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე 15058 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული N01/2-279.20 კვ. მეტრი საერთო ფართის შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.48.01.137) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 მარტის N01-14/2515 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 6906,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.956) 200.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,მ.ხარაზი“);
(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 მარტის N01-14/2119 მომართვა – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ზვიად რომანაძე)
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 მარტის N01-14/2119 მომართვა -შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ჯემალ მეგრელიძე)
8. შპს ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2021 წლის 12 მარტის N29 მომართვა-2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: სულიკო თხილაიშვილი)
9.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 26 მარტის N01-14/2807 მომართვა ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: დავით ნიჟარაძე)
10. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ- 2021 წლის 04 მარტის N26 მომართვა;
(მომხსენებელი: გიორგი მჟავანაძე)
11. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს 2021 წლის 08 თებერვლის N12 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:მერაბ პაპუნაიშვილი)
12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სოლომონ ბაჯელიძის განცხადება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში წევრად შესვლის თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2021 წლის 2 მარტის N01-15/15 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: სოფიო მოწყობილი)
14. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2021 წლის 15 მარტის მომართვა – შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ნოდარ მიქელაძე)
15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 მარტის №01-18/2278 მომართვა – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ია ხალვაში)
Skip to content